కట్నాల వ్యధ


కన్య రూప గుణ విశేషాలు
విద్యా వినయ సంపదలు
ఇవేవీ కావు వివాహార్హతలు
వరకట్నాల బేరసారాలతో
పడుతున్నాయి పీటముడులు
ఎందరో ప్రమదలు అవుతున్నారు
వరకట్న మారణ హోమానికి సమిధలు
తమలపాకులతో అలరించే మురిపాలు
తందూరీ పొయ్యలపాలు
ఇకనైనా ఆపండి కట్నాల కోసం వధలు

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s