భద్రతాసూత్రాలు

భద్రత గురించి వ్రాస్తూ పోతే మనం ఎంత అభద్ర వాతావరణంలో వున్నామో తెలుస్తుంది.

చిన్నప్పుడు తలితండ్రులు స్కూల్లో టీచర్లు భద్రతా సూత్రాలు నేర్పుతూనే వుంటారు.

రోడ్డు మీద నడిచేటప్పుడు రోడ్డుకి ఎడమవైపునఒక ప్రక్కగా నడవాలి పేవ్ మెంట్ల మీద నడవాలి,

రోడ్డు దాటేటప్పుడు రెండు వైపులా చూసి వాహనాలు లేకుండా చూసుకుని దాటాలి.

సిగ్నల్సు వుంటే వాటిని అనుసరించాలివగైరా వగైరా.

పెద్దయ్యాక ఒక సారి కలకత్తా వెళ్ళాను.

బుద్ధిగా పేవ్ మెంటు మీద నడుస్తున్నాను.

వెనుకనుంచి హారన్ వినిపిస్తే రోడ్డు మీద ఎవరికోసమోనని పట్టించుకోలేదు.

మళ్ళీ హారన్ దగ్గరగా వినిపిస్తే వెనుతిరిగి చూశాను,

నా వెనుకనే బైకు మీద యువకుడు “హారన్ వినిపించటం లేదా ఆంటీ?”ప్రశ్నించాడు.

“నేను పేవ్ మెంటు మీద నడుస్తున్నప్పుడు వాహనాల హారన్లతో నాకేం పని అని పట్టించుకోలేదు.

కాని నీ సంగతేమిటి?రోడ్డు మీద నడపవలసిన బైకు పేవ్ మెంటు మీద నడుపుతున్నావ్?” అని గద్దించాను.

“యిది కొలకత్తా మేడం మేము బళ్ళు ఎక్కడైనా నడుపుకోవచ్చు.  నడిచేవాళ్ళే వాళ్ళ సేఫ్టీ చూసుకోవాలి.”

కొత్త పాఠం నేర్పాడు.అప్పుడనిపించింది అనుభవాల పాఠాలే అసలైన పాఠాలని.

ప్రస్తుత పరిస్థితులలో మెడలో మంగళ సూత్రాలు వేసుకుని బయటికి వెళ్ళటం భద్రత కాదు.

రోజూ వార్తా పత్రికలలో చైన్ స్నేచింగ్ వార్తలు చదివి రోడ్డు మీద ఒక్కరం నడుస్తుంటే

మన వెనుక నడిచే ప్రతి వ్యక్తి దొంగలాగానే అనిపిస్తారు,

మన  మైండ్  సెట్ అలా తయారయింది.

బేంకులకెళ్ళి ఒక్కరూ డబ్బు విత్ డ్రా చేసి తేవడం భద్రతకాదు.

వయో వృద్ధులు యింటిలో ఒక్కరూ వుండకూడదు.

వుండవలసి వచ్చినా ముక్కు మొఖం తెలియని వాళ్ళకి తలుపు తెరువకూడదు.

యింటిలోని పని వాళ్ళని నమ్మలేం,

దూరపు బంధువులని నమ్మలేం.

ఎప్పుడే ఆపద ముంచుకొస్తుందో!

పై భద్రతా సూత్రాలన్నీ విన్నాక ఎంత అభద్ర వాతావరణంలో కూరుకుపోయామో అర్ధం అవుతోంది.

తస్మాత్ జాగ్రత! జాగ్రత!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s