Category Archives: songs

రేపటి నారి

(ఆరుమంది పాల్గొనే నృత్త్య నాటిక)
ఒక జంట అభినయించాలి

బంధువులారా స్నేహితులారా వినండోయ్ వినండి
మా ఇంట అబ్బాయి పుట్టాడయ్య —-అబ్బో అబ్బో–అబ్బో అబ్బో
మా వంశోధ్దారకుడు ఉదయించెనూ —చాల సంతోషం-చాల సంతోషం
మా నోములు పండేను—ఆహా–ఆహా
మా యింట సంబరము—ఆహా–ఆహా

బంధువులారా స్నేహితులారా
వినండోయ్ వినండి మా యింట
అమ్మా యింట పుట్టిందయ్యా
అయ్యో పాపం అయ్యో పాపం
మా యింట మహ లక్ష్మి పుట్టిందయ్యా
పోనీలే ఎదో పిల్లా

అబ్బాయి: బూటులు వెయ్యాలి లేటెస్ట్ డ్రెస్సులు వెయాలి
తల్లి తండ్రి: వెయ్యి బాబు నువ్వు వెయ్యి బాబు
అబ్:అమ్మా పిక్చరుకెళ్ళాలి నాన్నా పిక్నిక్కెళ్ళాలి
తల్లి తండ్రి: వెళ్ళు బాబు నువ్వు వెళ్ళు బాబు
డాక్టరువవుతావా బాబు యాక్టరువవుతావా
కలెక్టరవుతావా బాబు ఇంజినీరవుతావా
ఫారెను వెళతావా బాబు ఫారెను వెళతావా
అన్నింటికి అవును అని తలవూపుతాడు అబ్బాయి

అమ్మాయి తల్లి తండ్రి అభినయించాలి
అమ్మాయి: డ్రెస్సులు వెయ్యాలి మంచి డ్రెస్సులు వెయ్యాలి
తల్లి: డబ్బులు కావద్దా వాటికి డబ్బులు కావద్దా
పిక్చరుకెళ్ళాలి అమ్మా పిక్నిక్కెళ్ళాలి
తల్లి: అలా కాదమ్మ ఆడపిల్లకి తగదమ్మా
అమ్మాయి: కాలెజికెళటాను బాగ చడువుకుంటాను
డాక్టరునవుతాను లేదా ఇంజినీరవుతాను
తండ్రి: పెళ్ళి చెయ్యొద్దా దానికి డబ్బులు కావద్దా
అసలు ఆడ పిల్ల ఎలా వుండాలంటే

తలవంచి నడువు వడలొంచి పనచేయి పెద్దలమాటకు ఎదురాడకు
ఒప్పుగ ఒద్దికగ ఉండాలి—తందానాఓతానె తండాన
ఓర్పుగ నేర్పుగ మెలగాలి–తందానాఒతానె తందానా
అత్తవారి యింట మెప్పు పొందాలి–తందానాఓతానె తందానా
పుట్టినింటికి నీవు పేరు తేవాలి–తందానా ఓతానెతందానా
తల్లి:అమ్మాయికి యుక్త వయసు వచ్చిండి వరుని కొరకు అన్వేషణ చెయ్యాలి

నలుగురు నాలుగు దిక్కుల వెతుకుతారు
వరుడు దొరక లేదు అంతవరకు చదువు సాగించు
వరుడు దొరక లేదు అంత వరకు సంగీతము నేర్చుకొ
వరుడు దొరక లేదు అమ్తవరకు కంపూటరు నేర్చుకో
అబ్బాయి తల్లి తండ్రి ఒక ప్రక్క అమ్మయి తల్లి తమ్డ్రి ఒక ప్రక్క ఉంటారు
అమ్మాయి తండ్రి :వివాహ ప్రస్తావన మీముందంచాం మా అమ్మాయి అందాల బాలా
వరుని తండ్రి:అందం కొరుక్కు తింటామా నాలుగు లక్షలు యివ్వాలి
అమ్మాయి తల్లి:మా అమ్మాయి సుగుణాల ప్రోవు
వ.త:సుగుణాల మాటకేమి మాకొక కారు యివ్వాలి


అమ్మాయి తండ్రి:మా అమ్మాయి చదువుల సరస్వతి
వ:త: చదువులు మా కోసమా యిల్లు ఫర్నీచరివ్వాలి
అమ్మాయి తల్లి:మా అమ్మాయి పని పాటలలో చురుకు
వ:తల్లి:పనిపాటల మాటకేమి బాల తొడుగు ముఫై తులాలు
యివి కాకుండా లాంచనాలు వీడియోలు వేడుకలు విందులు
అమ్మాయి తండ్రి: ఇన్ని కోర్కెలు నేను తీర్చ లేను
కనికరించక పోతే మరణమే శరణ్యం
యిలా అంటూ పై మీద కండువా తీసి వరుని తండ్రి పాదాల
వద్ద వుంచుతాడు

అమ్మాయి ఆపండి! వద్దు నాన్నా మీఆత్మాభిమానాన్ని
వీరి పాదాల ముందుంచవద్దు ఙ్నానం తెలిసినప్పటినుంచి
చూస్తున్నాను ఆడపిల్ల అయ్యో పాపం పోనీలె
యివే మాటలు వినీ వినీ విసిగి వేసారి పోయాను
నా మాటని నా చదువుని నా నడకని నా నడతని
శాశించారు నా మనసుని నా బ్రతుకుని శాశించడం
తగదు నాన్నా యీ సమాజాన్ని అడుగుతున్నాను
అబ్బాయిల తల్లి తండ్రులారా మీకు రాబోయే కోడళ్ళు
ఆడ పిల్లలే కదా ఎక్కడ యీ లోపం?

మా యింట అమ్మాయి పుట్టిందంటే —అబ్బో–అబ్బో
అనే రోజు రావాలి మా యింట మహలక్ష్మి పుట్టిందంటే ఆహా ఆహా
అనే రోజు రావాలి ఆ రోజు రావాలి
అందరూ శాంతంగా నిలుచుంటారు నెమ్మదిగా అబ్బాయి తల్లి తండ్రులు
అబ్బాయి చేతిని అమ్మాయి చేతిని కలుపుతారు
అందరూ హర్షధ్ద్వానాలు చేస్తారు

నేటికీ మన సమాంజంలో యిప్పటికీ అక్కడా అక్కడా
ఆఏడపిల్ల అనగానే అయ్యో అనడం వింటూంటాం
ప్రకృతి ధర్మం లొ ఆడ మగ సమానం అంటువున్నా
విఙ్నానం అభివృద్ది చెంది తల్లి గర్భంలో వుండగానే
ఆడశిశువు అని తెలుసుకుని వూపిరి పోసుకోకముందే
అస్ఢ్థిత్త్వాన్ని కోల్పోతోంది నేడు వన సంరక్షణ
వన్యమృగ సంరక్షణలతో పాటు బాలికలను సంరక్షించమంటూ
నినాదాలు చేయడంసమాజానికి సిగ్గు చేటు
ఏనాడు బాలికలను ఆదరంగా పెంచి ప్రగతికి బాట వేస్ధామో
ఆనాడే దేశానికి ప్రగతి రేపటి నారిని నేటి నారిగా తీర్చి దిద్దండి
శుభం

Advertisements

తొలి శ్రావణ మాసం

guardian-angel-face-in-clouds

శ్రావణ మేఘాలలొ కనిపించె నీరూపు
చిరు చినుకుల సవ్వడిలో వినిపించె నీ పిలుపు……శ్రావణ

మబ్బు చివర మెరుపులో మొలక నవ్వుల సొంపు
పిల్లగాలి తెమ్మెరలో నీ చెక్కిలి తలపింపు……శ్రావన

నీ గజ్జెల మ్రోతలే నా గుండెల కదిలించి
నీ గాజుల గలగలలే గిలిగింతలు కదిలించి
పూల పరిమళాలు తలచి
నీ నడకల హొయలు తలచి ……శ్రావణ

అలుక లోని పెదవి విరుపు
కనుల కొసల కసరు విసురు
నీ వాల్జడ ఊపులోన
నా హృదయమె డోలలూగె ……శ్రావణ

వాన ధారలోన తడిసి
నీ తలపులె తలచి తలచి
నా మనసే పరుగు తీసె వాన నీటి పాయ లోనే
ఎంత మధురమో యీ తొలి శ్రావణ మాసమ్ము ……శ్రావణ

ప్రవాసాంద్రవాసులం

Audio: Pravasandhravasulam

ఆంధ్రులం ఆంధ్రులం ప్రవాసాంధ్రవాసులం
తెలుగునాడు వదలినా తెలుగు మాట మరతుమా
తేనెలొలుకుతెలుగులొన తనివి తీర గలుగునా .. ఆంధ్రులం

మరువమెపుడు మాతృ భూమి మరువము మరియాదా
మరువమెపుడు సంస్కృతిని సాంప్రదాయాలను
మరువము పండుగ పర్వము మరువము సౌభ్రాతృత్త్వము
మరువము చెలిమి విలువ తెలుగు తల్లి చలువ .. ఆంధ్రులం

విశ్వములొ ఎచటనున్న విఙ్నటను మరువము
తెలుగు మాట మరువము తెలుగుతనము వీడము
తెలుగు తల్లి కీర్తి ఝనత పెంపొందగ మెలుగుతాం .. ఆంధ్రులం